KVKK
Dr. Filiz Özgür Çavuş | Özel DermArt Poliklinik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Dr. Filiz Özgür Çavuş

Şirket (bundan böyle “klinik” olarak anılacaktır.) hastalarına ilişkin kişisel veriler bakımından 7 Nisan 2016 tarihindeyürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, muayenehaneye girişinizden itibarentarafların yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla ve size en iyi şekilde hizmet sağlayabilmemiz için tarafımızlapaylaşmanız gereken ve tarafımıza sağlamadığınız takdirde size hizmet verebilmemizin mümkün olamayacağı ya da çokzorlaşacağı kayıt, iletişim, tanı, teşhis, tedavi ve ameliyata ilişkin her türlü kişisel veriniz (ad-soyad, telefon numarası,adres, T.C. Numarası, e-mail adresi gibi bilgileriniz, sağlık verileriniz, fotoğraflarınız, biyometrik ve genetik verilerinizgibi) mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak Hekim tarafından işlenecek olup, işleme amaçları;Kimliğinizi teyit etme, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerininyürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı vediğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Muayenehane ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlımerkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, Muayenehane Yönetimi, hastamemnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, İlaç temini, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerini geliştirmeamacıyla analiz yapma, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,Araştırma yapılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerinin finansmanıkapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerininyerine getirilmesi, hizmetlerim karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyitedilmesi, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi yetkilisi tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, verilerinizinsağlık hizmeti sunumunu doğru bir şekilde sağlamamıza katkı sağlayacak olup, bu gibi amaçlar çerçevesindedepolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir.


Bununla birlikte, Hekimin, onam konusu verileri, muayenehanenin hukuki yükümlülükleri ve çalışma prensipleri doğrultusunda; taraf olduğu bir sözleşmenin ifasını gerçekleştirebilme veya bir sözleşme yapılmadan önce talebinizdoğrultusunda adımlar atılabilmesi için, kontrolörün tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacıyla,sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması için, yasal süreçlerin işlemesi için yargı organlarıtarafından kişisel verilerin talep edilmesi, veri işleme faaliyetinin koruyucu hekimlik veya meslek hekimliği amaçlarıdoğrultusunda gerekli olması, kamu yararına yönelik bilimsel araştırma veya istatistiki amaçlar ve benzeri yasalar ileöngörülmüş sebeplerle; kendi iradesiyle veya talep üzerine fiziki ortamda veya elektronik ortamda işleme, yurt içi/yurt dışıişbirliği içinde olduğu iş ortaklarına, tedarikçilerine, sigorta şirketlerine, SGK gibi kamu kuruluşlarına vb. diğer işbirliği yaptığı kişilere işin niteliği gereği ve taraf olduğu sözleşmelerin ifası amacıyla aktarma hakkı mevcuttur. Tüzük uyarınca,tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayettebulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan vemakine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başkabir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır.


Kişisel verilerinizin tarafımızca ne kadar süre saklanacağı size sunacağımız hizmetle doğrudan bağlantılı olduğundan, net bir süre verilememektedir. Muzdarip olduğunuz hastalık, tedavinizin ne kadar süreceği, tedavi sonrasında ne kadar süre ile sağlık durumunuzun çalışanlarımız tarafından takip edileceği gibi hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre belirlenecek ve bu süreden mutlaka haberdar edileceksiniz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından ve Hekim Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Hekim, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Hekimin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.


Hasta yukarıdaki hususlar hakkında tam ve doğru olarak bilgilendirilmekle, özel nitelikli kişisel verileri dahil olmak üzere kişisel verilerinin Özel DermArt Poliklinik tarafından yukarıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde işlenmesine muvafakat eder.

Biz Sizi Arayalım